whi_whiteline_sway_bar_22mm_heavy_duty-bfr80-1_1-1