whi_whiteline_sway_bar_22mm_heavy_duty-bfr80-2_1-1